وکیل کیست و وکالت چیست؟

وکیل

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت

معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

 انواع وکالت

الف) وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:
وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.
وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

مورد وکالت:

امر و یا اموراتی است که وکیل به موجب عقد (قرارداد) وکالت و به نیابت (نمایندگی) از طرف موکل خود می بایست انجام دهد ، مورد وکالت باید از اموراتی باشد که خود موکل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد ، و وکیل هم برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد .

تعهدات وکیل:

هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که وکیل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وکیل می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند ، آنچه را به جای موکل خود دریافت می کند به او رد کند ، در صورتیکه برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید و اگر وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار کند.

تعهدات موکل: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد، موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت نموده است را بدهد ، موکل باید اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد .

وکیل در توکیل: وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.

وکالت بلاعزل:  وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

طرق انقضای وکالت: با عزل موکل ، با استعفای وکیل ، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل.

طرق منفسخ شدن وکالت: با از بین رفتن متعلق وکالت ، با انجام مورد وکالت توسط خود موکل و با انجام عملی از سوی موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.

وکالت در دادگاهها:

با توجه به اینکه اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری نسبت به هر موضوعی معمولاً یکبار قابلیت طرح را دارد مگر موضوعات و یا مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا کسب اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا انتخاب وکیل دادگستری در اقامه دعوی و یا دفاع در قبال دعوی مطروحه می تواند در حل مشکلات بوجود آمده مفید باشد، البته مشاوره با وکیل فقط مختص بروز مشکلات حقوقی نبوده و حتی قبل از اقدام به امری و پیش آمدن مشکلات ، می توان با وکیل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.

تفاوت وکیل اول با وکیل دوم:

وکلای پایه فقط مجاز به شرکت در دادگاه های کیفری منجر به حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جریمه نقدی و اقدامات امنیتی و در دادگاه های قضایی هستند در صورتی که ادعا کمتر از 500 میلیون ریال یا ادعاهای غیرمالی باشد در آزمایشات آنها می توانند از حقوق موکلین خود دفاع کنند ، اما وکیل پایه یک دادگاه حق شرکت در کلیه دادگاهها از جمله حقوقی و کیفری و … را دارد. وکلائی که دارای مجوز از کانون وکلا هستند ، ابتدا یک دوره کارآموزی 2 ساله را می گذرانند و می توانند تحت نظارت وکیل مدافع حقوق مشتری شوند ، و پس از 2 سال ، و همچنین تایید صلاحیت های دانشگاهی و انتخاب ها مرتبط ، آنها موفق می شوند یک وکیل قانون اساسی شوند.

اخبار حقوقی

روزی که وکیل شدم….
روزی که وکیل شدم هرگز فکر نمی کردم شغل وکالت در این سخت و جانکاه میتونه باشه.
روزی که وکیل شدم هرگز فکر نمی کردم با چنین سختی ها و مشقت هایی روبرو شوم و در آخر کار حتی اگر برنده هم باشی بدلیل مدافع یک طرف پرونده بودن .طرف دیگر ناراضی و …… خواهد بود.
شغل وکالت نما و ظاهر دل فریب و زیبایی داره ولی پشت این نما دردهایی زیادی از جنس استرس نگرانی بی خوابی و غیره نهفته هست.
اکثریت وکلا و همکارانم بعد از چندسال اگر در پی ترمیم روح و روان خودشون نباشند, متاسفانه دچار بیماریهای مختلفی میشوند.
روزی که وکیل شدم نمیدونستم که باید در هر جا و مکانی پاسخگوی سوالات حقوقی,مردم باشم ,حتی داخل دستشویی دادگاهها,…. داخل تاکسی و … خدانکنه بفهمند که تو وکیل هستی, آنجاست که میگویند آخ جون میشه چند تا سوال حقوقی بپرسم.اون وقت تا رسیدن به مقصد کاملا باید مشاوره رایگان بدهی ….
وقتی,وکیل میشدم نمیدونستم که من اولین نفری هستم که از اتفاقهای ناگوار اطرافیان و اَشنایان و عزیزانم با خبر میشم و این بسیار دردناکه
وقتی وکیل میشدم هرگز فکر نمی کردم قضات هر شعبه با شعبه کناری خود , اینقدر شخصی و سلیقه ای به ماده های قانون نگاه می کنند و تو درگیر بین موکل و قاضی,می مانی….
وقتی وکیل میشدم هرگز فکر نمی کردم که موکلم ممکنه به قتل برسه و من تنها عزادار واقعی او باشم ….
آخ آخ آخ
وقتی وکیل میشدم…… و این قصه پر غصه همچنان ادامه دارد
روز وکیل بر تمام وکلای غمخوار و زحمت کش و مسئول مبارک باد
ضمن تشکر از همه اساتید عزیزم
۷ اسفند ۱۳۹۹

خدمات داخل ایران

انجام کلیه امور حقوقی و اداری در سراسر ایران
ثبت پرونده های طلاق ‌و ازدواج
انجام  کلیه امور ملکی و رفع مشکلات  در خصوص  مصادره اموال
ثبت فوت در ایران وانحصار وراثت و‌تقسیم ارث
استعلام وضعیت اموال شما در ایران
وضعیت بیمه و بازنشستگی افراد و بر  قراری حقوق بازنشستگی

مقدماتی ورود به امریکا از بدو‌ ورود به فرودگاه
اجاره هتل یا منزل
اجاره خودرو
کمک به انجام کلیه امور اداری و بانکی اولیه و غیره

Carrying out all legal and administrative affairs throughout Iran Registration of divorce and marriage cases Carrying out all property affairs and solving problems related to confiscation of property Registration of death in Iran and limitation of inheritance and division of inheritance Inquiry about the status of your property in Iran The insurance and pension status of individuals and the appointment of pensions

Preliminaries to enter America from the moment of arrival at the airport Rent a hotel or house car rental Helping to do all basic administrative and banking tasks, etc

خدمات حقوقی ایرانیان مقیم خارج از کشور

۱- گذرنامه ( اولین گذرنامه، تعویض گذرنامه، گذرنامه مفقوده و‌مخدوشه، عابرین غیر مجاز، تفکیک گذرنامه )

۲- امور شناسنامه و ثبت احوال ( ثبت ازدواج و طلاق، عقد شرعی، اخذ شناسنامه، اخذ المثنی شناسنامه، تعویض شناسنامه، اخذ تایید گواهی تولد، جهت صدور برگ عبور، تغییر نام، تغییر نام خانوادگی، انجام پرونده اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای افراد بالای ۱۸ سال و ارسال جسد به ایران، ثبت فوت )

۳- خروج دانشجویی

۴-  دریافت تاییدیه اسناد از دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن

۵- اخذ ویزا برای ورود به ایران

۶- دریافت مهر خروج ویژه مشمولین غایب خارج از کشور

Services for Iranians living abroad

 • PassportFirst passportChange of passportThe passport is lost and damagedUnauthorized passers-bySeparation of passports
 • 2- Birth certificate mattersRegistration of marriage and divorceObtaining a birth certificateObtaining a copy of birth certificateChange of birth certificateGetting confirmation of birth certificate to issue passportname changeSurname changeCarrying out the case of proof of parentage and obtaining a birth certificate for people over 18 years oldSending the body to Irandeath registration
 • 3- Student exit 4- Receiving document approval from the Iran Interests Protection Office in Washington 5- Getting a visa to enter Iran 6- Receiving a special exit stamp for those who are absent abroad

خدمات مهاجرتی

ثبت نام لاتاری

انجام فرم های گرین کارت

انجام فرم های سیتیزن شیپ و دیگر فرمهای uscis

 

Immigration services

Lottery registration

Doing green card forms

Doing citizenship forms and other USCIS forms

خدمات بین المللی

قبول داوری  و وکالت در دیوانهای داوری بین المللی لندنICC  پاریس CCIG ژنو،لاهه زوریخ، TRAC قبول وکالت در دادگاه های اکثر کشورها مانند ترکیه پاکستان،امارات،سوریه

وکالت و داوری در دیوانهای خارجی کشورها در امور تجاری بین المللی سنتی و الکترونیکی اعم از بیع بین المللی کالا و خدمات و اطلاعات،حمل و نقل ها، بیمه ها،بازرسی ها،امور بانکی و……..

قبول وکالت در دادگاههای داخلی کشورهای دیگر

 

 

Acceptance of arbitration and representation in the international arbitration courts of London, ICC Paris, CCIG Geneva, The Hague, Zurich, TRAC Acceptance of representation in the courts of most countries such as Turkey, Pakistan, UAE, Syria Advocacy and arbitration in foreign courts of countries in traditional and electronic international commercial matters, including international sales of goods and services and information, transportation, insurance, inspections, banking and… Accepting legal representation in domestic courts of other countries

دیگر خدمات حقوقی

 • ترجمه مدارک
 • انجام کلیه امور کنسولی از قبیل تمدید و اخذ پاسپورت
 • انجام کلیه امور حقوقی و اداری در سراسر ایران
 • انجام پرونده طلاق به طرق مختلف و اخذ مهریه
 • ثبت و تنفیذ طلاق در ایران
 • ثبت ازدواج در ایران
 • رفع مشکلات در خصوص مدارک مربوط به ازدواج دائم و موقت
 • تغییر اسم و تغییر فامیلی و اخذ شناسنامه
 • رفع کلیه مشکلات مربوط به ثبت احوال
 • یافتن عزیزان و دوستان شما در ایران
 • استعلام ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی
 • استعلام وضعیت بیمه و بازنشستگی افراد و برقراری حقوق بازنشستگی
 • افتتاح حساب و انجام امور بانکی شما در ایران
 • رفع نقص از مدارک تحصیلی و دریافت ریز نمرات با تایید وزارت امورخارجه
 • ثبت فوت در ایران و انحصار وراثت و تقسیم ارث
 • اخذ دادنامه مرگ فرضی برای افراد غایب
 • پیگیری استعلام وضعیت وکلای شما در امور انجام شده در ایران
 • کارشناس املاک – انجام کلیه امور ملکی و رفع مشکلات در خصوص مصادره اموال
 • اخذ و تعویض شناسنامه
 • ثبت وکالتنامه
 • ثبت ازدواج طلاق و غیره

 

 

– Translation of documents

– Carrying out all consular affairs such as renewing and obtaining passports

– Carrying out all legal and administrative affairs throughout Iran

– Carrying out the divorce case in different ways and collecting dowry

– Registration and enforcement of divorce in Iran

– Marriage registration in Iran

– Solving problems related to permanent and temporary marriage documents

– Changing the name and surname and obtaining birth certificate

– Solving all problems related to civil registration

– Finding your loved ones and friends in Iran

– Inquiring about the curfew and removing the curfew

– Inquiring about people’s insurance and pension status and establishing pension rights

– Opening an account and doing your banking in Iran

– Correcting defects in educational qualifications and receiving transcripts with the approval of the Ministry of Foreign Affairs

– Registration of death in Iran and monopoly of inheritance and division of inheritance

– Obtaining a presumptive death certificate for absent persons

– Follow-up on inquiries about the status of your lawyers in matters done in Iran

– Real estate expert

– carrying out all real estate matters and solving problems related to confiscation of property – Obtaining and changing birth certificate

– Registration of power of attorney

– Registration of marriage, divorce, etc

وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقد جایزی است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن است

 • طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند.

وکالت عقدی است جایز ، یعنی هر کدام از طرفین هروقت که بخواهد می‌تواند عقد را بر هم بزند ،،، وکیل استعفا دهد یا موکل وکیل را عزل کند. عقد جایز به فوت،جنون و سفه هر کدام از طرفین نیز از بین میرود و منحل می‌شود

انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

 1. فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
 2. عزل وکیل به‌وسیله موکل
 3. استعفای وکیل از سمت وکالت.
 4. از بین رفتن متعلق وکالت

وکالت در قانون مدنی

فصل سیزدهم در وکالت مبحث اول – در کلیات ماده ۶۵۶- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. ماده ۶۵۷-تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. ماده ۶۵۸-وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود. ماده ۶۵۹-وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. ماده ۶۶۰-وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. ماده ۶۶۱-در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. ماده ۶۶۲-وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ماده ۶۶۳-وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. ماده ۶۶۴-وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. ماده ۶۶۵-وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند. مبحث دوم – در تعهدات وکیل ماده ۶۶۶-هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود. ماده ۶۶۷-وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند. ماده ۶۶۸-وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند. ماده ۶۶۹-هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد. ماده ۶۷۰-در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود. ماده ۶۷۱-وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. ماده ۶۷۲-وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. ماده ۶۷۳-اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. مبحث سوم – در تعهدات موکل ماده ۶۷۴-موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ماده ۶۷۵-موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده‌است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد. ماده ۶۷۶-حق‌الوکالهٔ وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است. ماده ۶۷۷-اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضای وکالت ماده ۶۷۸-وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:۱- به عزل موکل ؛۲- به استعفا ی وکیل؛ ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل. ماده ۶۷۹-موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ماده ۶۸۰-تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. ماده ۶۸۱-بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. ماده ۶۸۲-محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ماده ۶۸۳-هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.